Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

"RED" Referat Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

 • Wniosek o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 • Wniosek o dowóz niepełnosprawnego ucznia

"RFPO" Referat Podatków i Opłat Lokalnych

 • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2017
 • Stawka podatku rolnego na rok 2017
 • Stawki podatku leśnego na rok 2017
 • Stawki podatku od środków transportowych na rok 2017

"RFPW" Referat Pomocy Publicznej i Windykacji

 • Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych
 • Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

"RID" Referat Infrastruktury Drogowej

 • Uzgodnienie lokalizacji zjazdu
 • Zajęcie pasa drogowego
 • Uzgodnienie lokalizacji urządzenia w pasie drogowym
 • Odszkodowanie za szkody związane z utrzymaniem dróg

"RSO" Referat Spraw Obywatelskich

 • Dowód osobisty
 • Zameldowanie na pobyt stały
 • Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców
 • Rejestr wyborców
 • Impreza masowa

"RAU" Referat Architektury i Urbanistyki

 • Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?
 • Jak uzyskać informację o terenie?
 • Jak uzyskać wypis i wyrys?
 • Jak uzyskać zaświadczenie?

"RGN" Referat Geodezji i Nieruchomości

 • Użytkowanie wieczyste
 • Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
 • Podział i rozgraniczenie nieruchomościami
 • Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

"ROS" Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska

 • Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
 • Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Likwidacja wyrobów zawierających azbest

"USC" Urząd Stanu Cywilnego

 • Zaświadczenie o stanie cywilnym
 • Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny
 • Zgłoszenie urodzenia dziecka
 • Zgłoszenie zgonu
 • Zmiana imienia lub nazwiska

"WSO" Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 • Oświadczenie roczne
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Wniosek CEIDG-1

Data ostatniej modyfikacji strony: 12-01-2017