Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Wybory Ławników 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Marian Szkudlarek informuje o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2019 r. do 2023 r.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r.

Szczegółowych informacji  w sprawie wyboru  ławników udziela, oraz kartę zgłoszenia wydaje
i przyjmuje Biuro Rady Miejskiej,  pok. nr 105, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1,
w godz. pracy urzędu - poniedziałki od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.
tel. 61 65 12 105 lub 106.
Kartę zgłoszenia można pobrać także ze stron internetowych:
1) Gminy, www.swarzedz.pl
2) Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl
Wyboru ławników Rada Miejska w Swarzędzu dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2019 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Hanna Mełeń

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia/aktualizacji

03.06.2019 r.

03.06.2019 r./27.09.2019 r.


Data ostatniej modyfikacji strony: 27-09-2019